Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

// Shorten product long descrition with read more button
function filter_the_content( $content ) {
  // Only for single product pages
  if( ! is_product() ) return $content;

  // Set the limit of words
  $limit = 14;
  
  // Strip p tags if needed
  $content = str_replace( array( '<p>', '</p>' ), '', $content );

  // If the content is longer than the predetermined limit
  if ( str_word_count( $content, 0 ) > $limit ) {
    // Returns an associative array, where the key is the numeric position of the word inside the string and the value is the actual word itself
    $arr = str_word_count( $content, 2 );
    
    // Return all the keys or a subset of the keys of an array
    $pos = array_keys( $arr );
    
    // First part
    $text = '<p>' . substr( $content, 0, $pos[$limit] ) . '<span id="dots">...</span>';
    
    // More part
    $text .= '<span id="more">' . substr( $content, $pos[$limit] ) . '</span></p>';
    
    // Read button
    $text .= '<button id="read-button"></button>';
    
    $content = force_balance_tags( $text ); // needded
  }
  ?>
  <script type="text/javascript">
    jQuery(document).ready( function ($) {
      // Settings
      var read_more_btn_txt = 'Read more';
      var read_less_btn_txt = 'Read less';
      
      // Selectors
      var more = '#more';
      var read_button = '#read-button';
      var dots = '#dots';
      
      // On load
      $( more ).hide();
      $( read_button ).html( read_more_btn_txt );

      // On click
      $( read_button ).on( 'click', function() {
        if ( $( more ).is( ':hidden' ) ) {
          $( more ).show();
          $( dots ).hide();
          $( read_button ).html( read_less_btn_txt );
        } else {
          $( more ).hide();
          $( dots ).show();
          $( read_button ).html( read_more_btn_txt );
        }
      });

    });
  </script>
  <?php
  return $content;
}
add_filter( 'the_content', 'filter_the_content', 10, 1 );

1 thoughts on “Chào tất cả mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *